Salg- og leveringsbetingelser

1.  Tilbud og ordrebekræftelse

Broe Computer Service (herefter BCS) tilbud er kun gældende i 14 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder BCS tilbud automatisk. BCS tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en distributør- eller producent-side.

BCS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men BCS garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som BCS har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

En ordre er først bindende, når den er godkendt af BCS med en ordrebekræftelse via mail eller brev.

2.  Priser og leveringssted

Priser fremgår af BCS til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse.

BCS’s timepriser i 2023 er DKK 1080,- for tidsrummet 08.00 – 16.00.

Rabat opnås ved køb af klippekort, kontakt BCS for gældende rabatsatser.

Fra kl. 17:00 – 20:00 og kl. 07:00 – 8:00 DKK 1620,- pr. påbegyndt time.

Fra kl. 20:00 – 07:00 DKK 2.160,- pr. påbegyndt time.

Timer lørdag – søndag DKK 2.160,- faktureres pr. påbegyndt time.

For sikkerhedsopdatering og helbredstjek abonnement skal der betale DKK 500 pr. måned kvartalsvis forud betalt. Denne ydelse foregår i weekenden efter 2. tirsdag i måneden, og sker til timeprisen DKK 810.  Der kan dog være situationer hvor det ikke passer Køber at udstyr bliver genstartet i denne weekend, og undtagelsesvis laves en aftale om et andet tidspunkt.

Alle priser er ekskl. moms.

Besøg faktureres pr. påbegyndt 1 time plus kørsel. Telefon-hotline samt fjernsupport faktureres pr. påbegyndt 15 minutter.

Levering foregår ab distributør eller producent.

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. distributør eller producent forsinkelse. Hvis BCS bliver bekendt med, at der vil opstå en distributør eller producent forsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra BCS side, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance. 

BCS kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. BCS kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra BCS side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen. 

3.  Fragt, forsikringer mm.

De i tilbuddet anførte priser er ab distributør / producent og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at BCS kan justere priserne.

4.  Betaling

BCS betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.

Ved køb af hardware er betalingsbetingelserne netto kontant ved levering. Ved levering forstås enten på kundens adresse eller på BCS adresse til videre konfiguration for kunden.

Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke BCS forhold, er BCS berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

5.  Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

BCS bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

BCS er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for BCS samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

6. Annullering og ændring af ordrer

Efter BCS har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte BCS mistede fortjeneste.

7.  Undersøgelsespligt og reklamation

Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.

Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give BCS besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.

Undlader Køber, at underrette BCS straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor BCS.

8. Mangler

BCS påtager sig i en periode på 24 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

BCS har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med BCS forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden BCS skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.

Efter at BCS har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil BCS afhjælpe manglen.

Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er BCS afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til BCS disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

BCS yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. BCS afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.

9.  Ansvarsbegrænsninger

BCS erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

BCS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang BCS måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde BCS skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

10. Produktansvar

BCS er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

BCS har produktansvar over for leverancens skade forvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager BCS sig intet produktansvar.

11. Garanti

BCS garanti på hardware og software er kun den producenten giver. BCS giver ikke udvidet garanti

12.  Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de tidligere nævnte omstændigheder.

13.  Afgørelse af tvister

Alle tvister afgøres efter dansk ret ved retten i Roskilde som aftalt værneting.